Vaikų globos namuose teikiamos šios ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos:

– Informacijos apie galimą gauti socialinę paslaugą suteikimas (socialinės paramos, būsto įsigijimas ir kt.), profesinį orientavimą.

– Konsultavimas, kartu su vaiku analizuojant jo probleminę situaciją ir ieškant veiksmingų problemos sprendimo būdų.

– Tarpininkavimas ir atstovavimas valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, ugdymo, darbo paieškos, buitines, tvarkant dokumentus, palaikant ryšius su tėvais ar kitais artimais giminaičiais ir kt.).

– Bendravimas, t. y. individualūs ir grupiniai pokalbiai, diskusijos, knygų, žurnalų skaitymas.

– Maitinimas, kai vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į vaiko pageidavimus.

– Asmens higienos paslaugų organizavimas, t. y. prausimasis, maudymasis, burnos priežiūra ir kitos priežiūros paslaugos, aprūpinimas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis.

– Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (gaminant maistą, apsiperkant maisto parduotuvėje, tvarkant namus ir palaikant švarą, skalbiant ir taisant drabužius, atliekant smulkius namų remonto darbus, planuojant išlaidas ir pajamas, mokant mokesčius ir kt.).

– Laisvalaikio organizavimas, t. y. meninė, sportinė, pažintinė veikla.

– Ikimokyklinio amžiaus ir vaikams su negalia pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba.

– Psichologinė pagalba, t. y. psichologo konsultacija.

– Darbinių įgūdžių ugdymas, t. y. savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, meistravimas ir kt.

– Ugdymo organizavimas, t. y. sudaromos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikui ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokyklinio amžiaus vaikui mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje; esant būtinybei, imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas socialinių paslaugų įstaigoje.

– Neformalaus ugdymo organizavimas, t. y. ugdant individualius vaikų gabumus sąlygų sudarymas lankyti muzikos, sporto, dailės mokyklas, studijas, būrelius, dalyvauti projektinėje veikloje.

– Pagalba ruošiant pamokas.

– Transporto paslaugų organizavimas.

– Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.