PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2010 m. spalio 28 d.

sprendimu Nr. T2-307

 

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  socialinių paslaugų įstaigose skyrimo, teikimo ir apmokėjimo už paslaugą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja likusiems be tėvų globos vaikams, deklaruojantiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos Klaipėdos vaikų globos namuose „Danė“, „Rytas“, „Smiltelė“ (toliau – VGN) ir BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras) skyrimo ir teikimo ir apmokėjimo už šią socialinę paslaugą tvarką.

2. Tikslas –  sudaryti tinkamas likusiems be tėvų globos vaikams socialinio integravimosi į visuomenę sąlygas, ugdyti vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžius.

II. ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO TVARKA

 3. Trumpalaikė socialinė globa yra skiriama VGN ir Centre vaikams, kuriems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Ilgalaikė socialinė globa skiriama VGN vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

4. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa VGN gali būti tęsiama asmeniui iki 21 metų, jei jis mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir  mokymo įstaigoje  negauna bendrabučio.

5. Centro socialinis darbuotojas, įvertinęs, kad vaikui intensyvios krizių įveikimo pagalbos, teikiamos Centre, jau nepakanka, vertina vaiko socialinės globos poreikį, užpildydamas Socialinės rizikos vaiko socialinės globos poreikio vertinimo formą, kurioje pateikia išvadą dėl socialinės globos teikėjo parinkimo. Socialinės globos poreikio vertinimo formas registruoja Centras. Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, socialinės globos poreikis nevertinamas.

6. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS), gavęs fizinio asmens – globėjo (rūpintojo) pareiškimą dėl globos (rūpybos) atsisakymo,   kreipiasi į Centrą dėl socialinių paslaugų teikėjo parinkimo.

7. Šio Tvarkos aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais Centras vaiko socialinės globos teikėjo parinkimą derina su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi (toliau – SPS), kuris apskaito laisvas vietas VGN ir Centre, ir, suderinęs informaciją, pateikia VTAS. VTAS, apsvarstęs siūlomo vaiko socialinės globos teikėjo tinkamumą, priima galutinį sprendimą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo ir sutvarko dokumentus, susijusius su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymu, globėjo (rūpintojo) paskyrimu ar keitimu. Minėtus dokumentus VTAS pateikia SPS, kuris juos perduoda Centrui ir paveda suformuoti dokumentų, reikalingų skirti vaikui ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, bylą.

8. Centras surenka ir pateikia SPS šiuos vaiko bylos dokumentus:

8.1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro); 

8.2. vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, gimimo liudijimą, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

8.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

8.4. socialinį statusą patvirtinantį dokumentą (mokinio pažymėjimą ar kt.);

8.5. neįgaliojo pažymėjimą (neįgalumo lygio pažymą) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (tik vaikui su negalia);

8.6. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

8.7. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar teismo sprendimą (nutartį) ir kitus dokumentus, susijusius su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymu;

8.8. šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytą užpildytą Socialinės rizikos vaiko socialinės globos poreikio vertinimo formą su priedais (nepildoma likusiam be tėvų globos vaikui).

9. SPS specialistas patikrina vaiko byloje esančius dokumentus, užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo (toliau – Sprendimas) projektą (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu)  ir perduoda Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kuris apsvarsto ir priima sprendimą skirti ar neskirti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikui. Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko bylos dokumentų gavimo SPS dienos. Sprendimus registruoja SPS specialistas ir juos įsega į vaiko bylą. Esant sprendimui skirti trumpalaikę socialinę globą, Sprendime turi būti nurodoma paslaugos teikimo trukmė (iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.). Ilgalaikė socialinė globa skiriama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

10. Esant sprendimui skirti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos išrašo siuntimą į socialinių paslaugų įstaigą (siuntimo forma tvirtinama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, toliau – Siuntimas). Vaiko bylą su Siuntimo ir Sprendimo originalais ir visais 8 punkte nurodytais dokumentais SPS specialistas perduoda Centrui, kuris per Siuntimo galiojimo laikotarpį (30 kalendorinių dienų) organizuoja vaiko apgyvendinimą socialinių paslaugų įstaigoje. Siutimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu Centras raštu kreipiasi į SPS ir pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių vaikas per nurodytą laiką negali būti apgyvendintas socialinių paslaugų įstaigoje.

11. SPS specialistas duomenis apie vaikui skirtą paslaugą surašo į asmens (šeimos) registracijos kortelę, atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus registracijos kortelė papildoma. Registracijos kortelė saugoma SPS.

12. VGN ir Centras duomenis apie ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimą ir jos nutraukimą suveda į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.

13. Tais atvejais, kai likusiam be tėvų globos vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, skiriama trumpalaikė socialinė globa, socialinės rizikos vaiko šeimai skiriama ir teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga.

14. Jei vaikui, kuris gauna trumpalaikės socialinės globos paslaugas VGN ar Centre, reikia keisti socialinių paslaugų rūšį ar pratęsti jau teikiamos trumpalaikės socialinės globos terminą, VGN ar Centras dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo bei teikiamos trumpalaikės socialinės globos termino pratęsimo kreipiasi į SPS, pateikdamas VTAS sprendimą dėl tolesnės vaiko globos (rūpybos) (Vaiko globos (rūpybos) planas dėl vaiko globos (rūpybos) peržiūros, numatytas Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose) bei vaiko socialinės globos poreikio pervertinimą.

15. Į VGN bei Centrą  negali būti priimami vaikai, sergantys aktyviąją tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų socialinės globos namuose ar Centre gyvenančių vaikų sveikatai.

  III. ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO IR NUTRAUKIMO ORGANIZAVIMAS

16. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas sudaro:

16.1. informacijos apie galimą gauti socialinę pagalbą suteikimas (socialinės paramos, būsto įsigijimo ir kt.);

16.2. konsultavimas, kartu su vaiku analizuojant jo probleminę situaciją ir ieškant veiksmingų problemos sprendimo būdų;

16.3. tarpininkavimas ir atstovavimas valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, ugdymo, darbo paieškos, buitines, tvarkant dokumentus, palaikant ryšius su tėvais ar kitais artimais giminaičiais ir kt.);

16.4. bendravimas, t. y. individualūs pokalbiai, diskusijos, knygų, žurnalų skaitymas;

16.5. maitinimas, kai vaikas gauna jo fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir, esant galimybėms, atsižvelgiant į vaiko pageidavimus;

16.6. asmens higienos paslaugų organizavimas, t. y. prausimasis, maudymasis, burnos priežiūra ir kitos kūno priežiūros paslaugos, aprūpinimas būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis;

16.7. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (gaminant maistą, apsiperkant maisto parduotuvėje, tvarkant namus ir palaikant švarą, skalbiant ir taisant drabužius, atliekant smulkius namų remonto darbus, planuojant išlaidas ir pajamas, mokant mokesčius ir kt.);

16.8. laisvalaikio organizavimas, t. y. meninė, sportinė, pažintinė veikla;

16.9. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams su negalia pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;

16.10. psichologinė pagalba, t. y. psichologo konsultacijos;

16.11. darbinių įgūdžių ugdymas, t. y. savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, meistravimas ir kt.;

16.12. ugdymo organizavimas, t. y. sudaromos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikui ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokyklinio amžiaus vaikui mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo ar profesinėje, o atskirais atvejais ir specialiojoje mokykloje; esant būtinybei, imamasi priemonių organizuoti vaikui specialųjį ugdymą pagal specialiojo ugdymo programas socialinių paslaugų įstaigoje;

16.13. neformalaus ugdymo organizavimas, t. y. ugdant individualius vaikų gabumus sąlygų sudarymas lankyti muzikos, sporto, dailės mokyklas, studijas, būrelius, dalyvauti projektinėje veikloje bei įvairių būrelių socialinių paslaugų įstaigoje organizavimas;

16.14. pagalba ruošiant pamokas;

16.15. transporto paslaugų organizavimas;

16.16. sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Kiekvienam vaikui, įvertinus poreikius, sudaromas individualus socialinės globos planas (toliau – ISGP) pagal Socialinės globos normų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Sudarant ir peržiūrint ar tikslinant ISGP, yra užtikrinamas paties vaiko, gebančio išreikšti savo nuomonę, tėvų, esant poreikiui, artimųjų giminaičių dalyvavimas, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

18. Vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ISGP yra vaiko globos (rūpybos) plano, kurį rengia VTAS teisės aktų nustatyta tvarka, dalis.

19. VGN ir Centras, planuodami ir teikdami ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikui, nuolat bendradarbiauja su VTAS atstovais, sveikatos priežiūros, pedagoginės-psichologinės, švietimo, įdarbinimo ir kitų institucijų specialistais.

20. Vaiko laikinas išleidimas iš VGN ar Centro:

20.1. Fizinis asmuo, norintis laikinai (reguliariai savaitgaliais ir (ar) švenčių dienomis, atostogų metu) paimti vaiką į savo šeimą (toliau – asmuo), VGN ar Centro direktoriui (toliau – direktorius) turi pateikti prašymą (prašymo forma tvirtinama direktoriaus įsakymu), kuriame:

20.1.1.  nurodo vaiko vardą, pavardę, amžių ir kuriam laikotarpiui įsipareigoja vaiką paimti į šeimą;

20.1.2. įsipareigoja vaikui sudaryti tinkamas priežiūros ir gyvenimo sąlygas;

20.1.3. pareiškia pageidavimą gauti už vaiko laikiną priežiūrą maistpinigius arba jų atsisako.

21. Direktorius, gavęs šio Tvarkos aprašo 20.1 papunktyje nurodytą prašymą, per 3 darbo dienas raštu kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės VTAS dėl asmens ir jo galimybių laikinai paimti vaiką į savo šeimą įvertinimo.

22. Savivaldybės VTAS, gavęs šio Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytą raštą, ne ilgiau kaip per 12 darbo dienų raštu informuoja direktorių apie asmens tinkamumą ar netinkamumą ir jo galimybes paimti vaiką į šeimą.

23. Direktorius, gavęs šio Tvarkos aprašo 22 punkte nurodytą raštą, parengia įsakymą dėl leidimo asmeniui laikinai paimti vaiką į savo šeimą. Įsakyme nurodoma:

23.1. vaiko vardas, pavardė, amžius;

23.2. asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

23.3. vaiko išvykimo laikas;

23.4. vaikui skiriamų dienos maistpinigių suma;

23.5. motyvai.

24. Direktorius šio Tvarkos aprašo 23 punkte nurodyto įsakymo kopiją per 3 darbo dienas nuo įsakymo išleidimo dienos pateikia asmeniui (pasirašytinai) ir jo gyvenamosios vietos savivaldybės VTAS.

25. Vaiko laikino išvykimo atveju VGN ar Centro administracija su asmeniu, pas kurį vaikas išvyksta (išskyrus tėvus), sudaro rašytinę sutartį dėl įsipareigojimo tinkamai prižiūrėti vaiką (sutarties forma tvirtinama direktoriaus įsakymu).

26. VGN ir Centras pagal nustatytas vaiko dienos mitybos normas už kalendorines dienas asmeniui, laikinai paimančiam vaiką į savo šeimą, arba jo įgaliotam asmeniui, išmoka maistpinigius.

27. VGN ir Centras vaikui skiriamus maistpinigius išmoka taip:

27.1. kai asmuo pageidauja gauti maistpinigius, jam išmokami maistpinigiai už vaiko išbūtas dienas jo šeimoje kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos;

27.2. kai VGN ar Centro darbuotojas lanko vaiką ligoninėje arba sanatorijoje, jam gali būti išmokama 50 procentų maistpinigių sumos vaiko mitybai pagerinti (maistpinigių apskaitos tvarka tvirtinama direktoriaus įsakymu) arba už šią sumą išduodama maisto produktų iš socialinių paslaugų įstaigos virtuvės.

28. Maistpinigiai neišmokami, kai vaikas laikinai sugrįžta į tėvų šeimą ir kai VGN ar Centras nustato vaiko nepriežiūros ir netinkamo maitinimo faktus.

29. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimas vaikui nutraukiamas VGN ar Centro direktoriaus įsakymu, kai:

29.1. grąžinamas tėvams pasibaigus vaiko globai (rūpybai);

29.2. įvaikinamas;

29.3. pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas);

29.4. susituokia;

29.5. teismo nutartimi arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas);

29.6. sulaukia pilnametystės (Centre);

29.7. sulaukia pilnametystės ir nesimoko pagal bendrojo lavinimo ar formaliojo profesinio  mokymo programą (VGN);

29.8. gyvendamas VGN baigia bendrojo lavinimo ar profesinę mokyklą (bet ne ilgiau kaip iki 21 m.);

29.9. sulaukia pilnametystės ir mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir   gyvena bendrabutyje (VGN);

29.10. sulaukia pilnametystės, mokosi pagal bendrojo lavinimo ar formaliojo profesinio mokymo programą, bet atsisako socialinės globos paslaugų VGN;

29.11. miršta.

30. VGN ir Centras apie šio Tvarkos aprašo 29 punkte nurodyto įsakymo priėmimą informuoja SPS, persiųsdamas įsakymo kopiją. SPS specialistas duomenis apie vaikui ilgalaikės (trumpalaikės) globos nutraukimą surašo į asmens (šeimos) registracijos kortelę.

31. Vaikas, kuriam nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba), yra grąžinamas tėvams atitinkamai Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatuose arba Vaiko globos organizavimo nuostatuose nustatyta tvarka.

32. VGN ar Centras vaikui, nesulaukusiam pilnametystės, kuris išvyksta mokytis į profesinę ar aukštąją mokyklą, užtikrina  nustatytos vaiko laikinosios arba nuolatinės rūpybos tęstinumą.

33. Vaiko laikino buvimo vaikų socializacijos centre, sanatorinėje mokykloje ar kitoje ugdymo, socialinės reabilitacijos ar gydymo įstaigoje laikotarpiu VGN ar Centre gali būti apgyvendintas kitas likęs be tėvų globos vaikas, vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu Sprendimu.

34. VGN ar Centras turi teisę, esant galimybei, kiekvieną mėnesį nepilnamečiui nuo 14 iki 18 metų papildomai skirti kišenpinigius iki 0,4 BSI smulkioms išlaidoms.

35. Likusiam be tėvų globos vaikui sulaukus pilnametystės, prieš paliekant socialinių paslaugų įstaigą, esant poreikiui, VGN ar Centras iš anksto tarpininkauja, kad vaikas gautų jam priklausančią paramą ir kitas socialinės integracijos priemones.

36. Išleidžiant vaiką iš VGN ar Centro yra perduodami šie dokumentai:

36.1. vaiko gimimo liudijimas arba (ir) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

36.2. pažyma apie vaiko buvimo socialinių paslaugų įstaigoje laikotarpį;

36.3. dokumentai apie vaiko tėvus, brolius, seseris, senelius ir kitus artimus giminaičius;

36.4. dokumentai apie vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (jeigu turi), turto administratorių (jeigu paskirtas) ir pinigines išmokas;

36.5. kiti turimi vaiko dokumentai.

IV. MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMĄ

37. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams teikiama nemokamai ir yra finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų bei valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

38. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa ne Klaipėdos miesto vaikams, apgyvendintiems VGN nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 1 d., apmokama tų savivaldybių, kurios siuntė vaiką, pagal su VGN sudarytas sutartis ir VGN nustatytas socialinės globos kainas.

39. VGN  socialinės globos kainas kiekvienais metais nustato vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 40. VGN ir Centras atsako už kokybiškos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą.

41. VGN ir Centras už praėjusių biudžetinių metų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos teikimą kiekvienais metais atsiskaito iki sausio 20 d. SPS, pateikdamas ataskaitą.

 

_______________________